จดหมายข่าว ฉบับที่ 299 ผู้บริหารโรงเรียนลำปางกัลยาณีรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ด้านวิชาการ