จดหมายข่าว ฉบับที่ 312 นักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี “สวย เริด เชิด สู้มะเร็ง” สร้างภูมิป้องกัน HPV สุขภาพดี ปลอดมะเร็ง