จดหมายข่าว ฉบับที่ 314 ลูกสนคนเก่ง รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันโครงการสอบวัดระกับทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) National Academic Test Program วิชาคณิตศาสตร์