จดหมายข่าว ฉบับที่ 330 นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน