จดหมายข่าว ฉบับที่ 331 นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน