จดหมายข่าว ฉบับที่ 054 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคเหนือ” ระหว่างโรงเรียนลำปางกัลยาณี กับโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง