📢📢แนวปฏิบัติสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป นักเรียนความสามารถพิเศษ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ