ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ,ประเภทห้องเรียน MEP และประเภทห้องเรียน โครงการห้องเรียนดนตรี ประจำปีการศึกษา 2565📌📌