📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (GIFTED MATH)ปีการศึกษา 2567