📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

-รายละเอียดพื้นที่เขตบริการโรงเรียนลำปางกัลยาณี 2566

📢เอกสารสำหรับนักเรียน ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

-ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

📢เอกสารสำหรับนักเรียน ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

-ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

-บันทึกรับรองการอยู่อาศัย ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนลำปางกัลยาณี 2566 

📢เอกสารสำหรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

-ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

-หนังสือรับรองนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ในการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 2566

📢เอกสารสำหรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ

-ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ