📢📢กำหนดการการแนะนำห้องเรียน ม.1 แก่นักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2566 และบัญชีรายชื่อสำหรับเลือกห้องเรียน ชั้น ม.1