ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2565 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)📌📌