ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)