ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง เลื่อนการประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)📌📌