📢📢ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)