ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา 2567 (ฉบับแก้ไข)