แจ้งจากฝ่ายวิชาการ.. เรื่องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 6- 16 ธันวาคม 2565 ตามเอกสารแนบ 📌📌