จดหมายข่าว ฉบับที่ 145 โรงเรียนลำปางกัลยาณีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ครูและผู้บริหารโรงเรียนลำปางกัลยาณี