โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครู

ผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสำผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

01 โรงเรียนลำปางกัลยาณี copy
02 รอง พนิดา copy
03 ครูศิริญญา copy
04 ครูศุทธินี copy
05 ครูพรนภัส copy
06 ครูเสาวลักษณ์ copy
07 ครูจิรารัตน์ copy
08 ครูนฐาวิภา copy
09 ครูสิริญา copy
10 ครูสกุลรัตน์ copy
11 ครูจงกลณี copy
12 ครูกิ่งลดา copy
13 ครูนันทนาพร copy
14 ครูนารีรัตน์ จัดสวย copy
15 ครูปนัดดา copy
16 ครุสุพรรณี copy
17 ครูอดิศร copy
18 ครูธมนพัชร์ copy
19 ครูกิติศักดิ์ copy
20 ครูวรัทฐยา copy
21 ครูพิสิฐ copy
22 ครูฐิติกร copy
23 ครูลลิตา copy
25 ครูเมธาพร copy
26 ครูปฐวี copy
27 ครูพรพรรณ์ copy
28 ครูเบญญาภา copy
29 ครูอัจฉรา copy
30 ครูศิริธร copy
31 ครูกนกพร copy
32 ครูกฤติยา copy
33 ครูศรีนวย copy
34 ครูศศลักษณ์ copy
35 ครูจุฑาทิพย์ copy
36 ครูทศวัฒน์ copy
37 ครูวรกมล copy
38 ครูวรรณกมล copy
39 ครูมีณนา copy
40 ครูพรนภัส copy
41 ครูบรรเจิด copy
42 ครูดวงฤทัย ธนามี copy
previous arrow
next arrow
01 โรงเรียนลำปางกัลยาณี copy
02 รอง พนิดา copy
03 ครูศิริญญา copy
04 ครูศุทธินี copy
05 ครูพรนภัส copy
06 ครูเสาวลักษณ์ copy
07 ครูจิรารัตน์ copy
08 ครูนฐาวิภา copy
09 ครูสิริญา copy
10 ครูสกุลรัตน์ copy
11 ครูจงกลณี copy
12 ครูกิ่งลดา copy
13 ครูนันทนาพร copy
14 ครูนารีรัตน์ จัดสวย copy
15 ครูปนัดดา copy
16 ครุสุพรรณี copy
17 ครูอดิศร copy
18 ครูธมนพัชร์ copy
19 ครูกิติศักดิ์ copy
20 ครูวรัทฐยา copy
21 ครูพิสิฐ copy
22 ครูฐิติกร copy
23 ครูลลิตา copy
25 ครูเมธาพร copy
26 ครูปฐวี copy
27 ครูพรพรรณ์ copy
28 ครูเบญญาภา copy
29 ครูอัจฉรา copy
30 ครูศิริธร copy
31 ครูกนกพร copy
32 ครูกฤติยา copy
33 ครูศรีนวย copy
34 ครูศศลักษณ์ copy
35 ครูจุฑาทิพย์ copy
36 ครูทศวัฒน์ copy
37 ครูวรกมล copy
38 ครูวรรณกมล copy
39 ครูมีณนา copy
40 ครูพรนภัส copy
41 ครูบรรเจิด copy
42 ครูดวงฤทัย ธนามี copy
previous arrow
next arrow