ผู้บริหาร และครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2020 ระดับชาติ

ฉบับที่ 299 OBEC AWARDS ผอ ระดับชาติ copy
ฉบับที่ 300 OBEC AWARDS รองพนิดา ระดับชาติ copy
ฉบับที่ 301 OBEC AWARDS ครูศุทธินี copy
ฉบับที่ 302 OBEC AWARDS ครูลลิตา copy
ฉบับที่ 303 OBEC AWARDS ครูปฐวี copy
ฉบับที่ 304 OBEC AWARDS ครูกนกพร copy
ฉบับที่ 305 OBEC AWARDS ครูพรนภัส copy
ฉบับที่ 306 OBEC AWARDS ครูศรีนวย copy
ฉบับที่ 307 OBEC AWARDS ครูนันทนาพร copy
ฉบับที่ 308 OBEC AWARDS ครูวรัฐยา copy
ฉบับที่ 309 OBEC AWARDS ครูโสภิณ copy
ฉบับที่ 310 OBEC AWARDS ครูสิริญา copy
ฉบับที่ 311 OBEC AWARDS ครูศิรินทิพย์ copy
ฉบับที่ 312 OBEC AWARDS ครูบรรเจิด copy
ฉบับที่ 313 OBEC AWARDS ครูเมธาพร copy
ฉบับที่ 314 OBEC AWARDS ครูอัจฉรา copy
ฉบับที่ 315 OBEC AWARDS ครูจุฑาทิพย์ copy
ฉบับที่ 315 OBEC AWARDS ครูศิริญญา copy
PlayPause
previous arrow
next arrow