ขั้นตอนการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ป้องกัน COVID – 19 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

แจ้งจากงานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
———————–
เรื่อง ขั้นตอนการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ป้องกัน COVID – 19
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี