📢📢ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2567 ประเภทโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)