📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้ได้ลำดับทุนโครงการทุนเรียนดีลำปางกัลยาณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4