วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ SMART TEACHER ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ SMART TEACHER 
ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
     การจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
https://online.pubhtml5.com/ugmy/bapi/