pic

นายทวี เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี นำคณะครูที่ดูแลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมครูปรึกษาระดับชั้น ม.1- ม.6 ในวันที่ 5 กันยายน 2564

วันที่ 5 กันยายน 2564 นายทวี เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี นำคณะครูที่ดูแลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมครูปรึกษาระดับชั้น ม.1- ม.6 ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนจำนวน10รายที่มีปัญหาค่อนข้างรุนแรงด้านการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตอำเภอเมือง อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา อำเภอเเม่ทะ และอำเภอเมืองปาน เพื่อรับฟังปัญหาและนำข้อมูลมาแก้ไขปัญหาต่อไปโดยพบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาต้องช่วยเหลือเร่งด่วนในการจัดหาอุปรณ์ช่วยในการเรียนให้กับนักเรียนจำนวน 2 ราย