📢📢ตารางสอบและผังการจัดห้องสอบปลายภาค ระดับชั้น ม.1- ม.6 ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2566