แจ้งจากฝ่ายวิชาการ เรื่องสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นระบบออนไลน์ ระดับชั้น ม.1 – ม.5 วันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565📌📌