ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนาม

ปี พ.ศ.

ตำแหน่ง

นางแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์

พ.ศ. 2460 – 2478

ครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่

นางสุ่น อัจฉกุล

พ.ศ. 2478 – 2480

ครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่

นางตาบ แรงขำ

พ.ศ. 2481 – 2484

ครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่

นางบุญฉวี พรหโมปกรณ์

พ.ศ. 2485 – 2487

ครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่

นางสมบูรณ์ ธรรมครองอาตม์

พ.ศ. 2487 – 2493

ครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่

นางปทุมมาลย์ รัชตะปิติ

พ.ศ. 2493 – 2497

ครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่

นางศรีบุตย์ กรรณสูต

พ.ศ. 2497 – 2506

ครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่

นางวลัย ลีลานุช

พ.ศ. 2506 – 2516

ครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่

คุณหญิงวลัย ลีลานุช

พ.ศ. 2517 – 2528

ผู้อำนวยการ

นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์

พ.ศ. 2528 – 2533

ผู้อำนวยการ

นางสาวบุญนาค เดี่ยววิไล

พ.ศ. 2533 – 2539

ผู้อำนวยการ

นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์

พ.ศ. 2539 – 2544

ผู้อำนวยการ

นายบริบูรณ์ สุทธสุภา

พ.ศ. 2544 – 2547

ผู้อำนวยการ

นางจุรีย์ สร้อยเพชร

พ.ศ. 2547 – 2555

ผู้อำนวยการ

นายธรณินทร์ เมฆศิริ

พ.ศ. 2555 – 2558

ผู้อำนวยการ

นายแสวง บุญมากาศ

พ.ศ. 2558 – 2561

ผู้อำนวยการ

นายนิรันดร หมื่นสุข

พ.ศ. 2561 – 2565

ผู้อำนวยการ

นายวิโรจ หลักมั่น

พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ