การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก วันที่ 6 – 12 กันยายน 2564

เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

และงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 6 – 12 กันยายน 2564