ปรัชญา/คำขวัญ

คำขวัญของโรงเรียน

"โรงเรียนเด่น นักเรียนดี กีฬาดัง"


ปรัชญาของโรงเรียน

"การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม"


คติพจน์

"อชฺเชว กิจฺจ มาตปฺปํ"

"จงเร่งทำความเพียรเสียแต่วันนี้"


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ระบบดี   วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง

หลักสูตรดี   ครูมืออาชีพ

ระบบดูแลดี   ครูเป็นแบบอย่าง


อัตลักษณ์ของผู้เรียน

"มีความรู้ เป็นคนดี มีคุณค่า"


วิสัยทัศน์

"มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21"


สีและสัญลักษณ์ของโรงเรียน

"น้ำเงิน – ขาว"

สีน้ำเงิน หมายถึง องค์พระประมุขแห่งชาติ ใต้เบื้องบาทบารมีปกเกศา

สีขาว หมายถึง ศาสนาพุทธบริสุทธิ์พระศาสดา น้อมนำมาดำรงดุจธงชัย


สัญลักษณ์ของโรงเรียน

"ต้นสน"