ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง หยุดการเรียนการสอน ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566📌📌