ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายไอศกรีม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗