📣ประกาศ แจ้งนักเรียนทุกคนที่จองชุดพละกับงานสิทธิประโยชน์ “มารับชุดพละ” โดยให้นักเรียนนำใบจองสินค้า มาติดต่อขอรับชุดได้ตามเวลาเปิดห้อง