ประกาศ

📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ใบสมัครเพื่อเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ใบประมูลเพื่อเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

1 2 3 30