ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565📌📌