จดหมายข่าว ฉบับที่ 056 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมโครงการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมดำรงค์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์