จดหมายข่าว ฉบับที่ 187 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ลดภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ ปีการศึกษา 2566