จดหมายข่าว ฉบับที่ 229 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565