📢📢ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของ สสวท. หลักสูตรพื้นฐานและเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของ สสวท. หลักสูตรพื้นฐานและเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปาง

กำหนดการ