จดหมายข่าว ฉบับที่ 275 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมงาน Gala Dinner สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย