จดหมายข่าว ฉบับที่ 279 ผู้บริหารโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลชนะเลิศชนะเลิศปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ