จดหมายข่าว ฉบับที่ 280 โครงการส่งเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ของกลุ่มเด็ก และเยาวชนจังหวัดลำปาง