จดหมายข่าว ฉบับที่ 291 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมประชุมโครงการจัดส่งครูชาวเกาหลี สอนภาษาเกาหลี โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2566