จดหมายข่าว ฉบับที่ 118 การแข่งขันทักษะภาษาจีน ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์