จดหมายข่าว ฉบับที่ 171 ครูและนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับเกียรติบัตรแสดงความชื่นชม “คนจิตอาสา”