จดหมายข่าว ฉบับที่ 229 ลูกสนคนเก่ง รับประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลระดับ A2 การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศษมาตรฐานสากล DELF Scolaire ประจำปี 2564