ขอเชิญชวน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมส่งผลงาน เผยแพร่ บทความวิจัย ในการประชุมวิชาการ SDU Learning lnnovation ในการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การศึกษา สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปางโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและโรงเรียนลำปางกัลยาณี