ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมรับเสด็จองค์ประธาน TO BE NUMBER ONE📌📌