ประกาศ

ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564 (ฉบับแก้ไข21-11-2564)

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ห้องเรียนวิชาเลือกเสรี ม.1 View Fullscreen ม.2   View Fullscreen ม.3 View Fullscreen ม.4 View Fullscreen ม.5 View Fullscreen ม.6 View Fullscreen ห้องเรียนวิชาเลือกเสรี View Fullscreen

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564

Google Classroom 2/2564 (ฉบับแก้ไข 29/10/2564)

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ google classroom รหัส classroom นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับแก้ไข (29/10/2564) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.1 View Fullscreen ม.2 View Fullscreen ม.3 View Fullscreen ม.4 View Fullscreen ม.5 View Fullscreen ม.6 View Fullscreen

ขั้นตอนการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ป้องกัน COVID – 19 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

แจ้งจากงานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนลำปางกัลยาณี ———————– เรื่อง ขั้นตอนการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ป้องกัน COVID – 19 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

1 22 23 24 25 26