ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


ฝ่ายอำนวยการ

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

054-019664 ต่อ 4151

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดระบบสายงานและจัดบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. บริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. บริหารจัดการผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควบคุม ดูแล ระบบเครือข่ายภายในให้เกิดประสิทธิภาพ
4. บริหารจัดการระบบ CCTV ให้มีประสิทธิภาพ
5. บริหารจัดการระบบโทรศัพท์ Voice over IP (VoIP) ให้มีประสิทธิภาพ
6. จัดหา พัฒนาและบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

2 งานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พัฒนาระบบโปรแกรมบริหารโรงเรียน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริหารจัดการฐานข้อมูลของโรงเรียน
3. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
4. ประสานงานระบบ Smart Card ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในโรงเรียน
2. ให้บริการห้องฝึกอบรมและสืบค้นทางวิชาการ (Resource Center)
3. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในโรงเรียน

1 งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ หัวหน้างาน
นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ รองหัวหน้างาน
นายชลธิช ณ ลำปาง กรรมการ
นายยุทธนา เถียรประภากุล กรรมการ
นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ กรรมการ
นายบดินทร์ แต้มดื่ม กรรมการ
นางสาวอภิญญา สังข์ครุฑ กรรมการ
นายพงศ์ไพบูลย์ เสมพิพัฒน์ กรรมการ

2 งานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม หัวหน้างาน
นางฐิตารีย์ จีรเธียรกุล รองหัวหน้างาน
นางพัชรินทร์ สุภายอง กรรมการ
นางสาวอภิญญา สังข์ครุฑ กรรมการ
นายพงศ์ไพบูลย์ เสมพิพัฒน์ กรรมการ
นางวิชิต วงค์มั่น กรรมการ
นางสาวดวงฤดี ไหมเครือแจ้ กรรมการ
นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ กรรมการ

3 งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
นายชลธิช ณ ลำปาง หัวหน้างาน
นางพัชรินทร์ สุภายอง รองหัวหน้างาน
นางฐิตารีย์ จีรเธียรกุล กรรมการ
นางสาวอภิญญา สังข์ครุฑ กรรมการ
นายพงศ์ไพบูลย์ เสมพิพัฒน์ กรรมการ